Impresii noi | New Impressions, 2002 – 2005

Dr. Alexandra Rus / prefață la catalogul expozitiei “Impresii”  – Cluj și Viena  –  2002

“Înțelegerea preajmei, a pămîntului, a cerului, a luminii, cosmosului, chiar ca entități sau configurații vii, generative, îl determină pe Claudiu Presecan la o reconsiderare a timpului devenit comunicant prin inventarea unei lumi nostalgic paradisiace.

Cu impulsuri de creativitate libere de convenții, Presecan plăsmuiește original secvențe-evenimente ale propriei sale grădini interioare, a unui univers plastic autentic, plin de prospețimea și bucuria descoperirii… Prin dinamica cromatică tinde să creeze o “tensiune de așteptare”, ce se îndreaptă nu spre un spatiu real sau inventat sau un timp actualizat, ci spre o “stare”; nostalgia grădinii paradisiace fiind doar “grădina clarei trairi spirituale”.

Pictura sa devine un camp inundat de efluvii scăldate în lumină, ce alătură unor nori de nuclee cromatice, tușe scurte ca bătaia unei aripi, modulări savante în arabesc, accente situate contrapunctic pe tainica secțiune de aur.

Imaginea devine un loc feeric, magic în care ipostazierea contrastelor: masculin-feminin, plin-gol, geometric-organic, verticalitate-mișcare, pămantean și cosmic este posibilă.

    Surpriza și neașteptatul determinat de creativitatea sa de excepție face esențială mutația de la forța ascensională a benzilor cromatice din anii ‘98, corolar al nevoii de înălțare spirituală, la “ourobouros”, spirala cosmică și mai apoi la frenezia perceperii bogăției lumii… Întretăieri, flexiuni, nori cromatici – o trecere sui-generis de la vibrația abstractă la aglomerări de nuclee cromatice aflate în raport de mulțime cald-rece, uneori de complementaritate ce clamează perceperea nevăzutului. Astfel “zariști” de nuclee cromatice, rezumatoare la plăsmuirea originală de elemente dintr-o “enclavă nevazută” – la liziera cu abstractul; zone de nuclee de culoare prețioase în sine sau în grupări savante realizate în ulei, acrilic, cu rugozitate sau măiastră pretiozitate, invocă un munte, o pădure, prospețimea unei livezi în floare, luciul unui lac, calmul cerului sau dimpotrivă traiectoria unei stele, muzicalitatea genezie unei galaxii…”

Alexandra Rus, Ph.D. / Foreword to the catalogue of the exhibition “Impressions”, Cluj and Viena 2002

An understanding of the surroundings, the earth, the sky, the light and the cosmos as entities even or living generative configurations has led Claudiu Presecan to a reconsideration of time as becoming communicative by inventing a nostalgic paradise world.

Presecan styles sequences of his own inner garden, of an authentic plastic universe, full of the freshness and joy of discovery, in an original way, with impulses of creativity free of conventions… His chromatic dynamics tends to create the ”expectation tension”, directed not to a real or invented space or an actualized time but rather to a “state”; the nostalgia of the paradise garden being simply “the garden of clear spiritual experience.”

His painting is one flooded by luminous effluences, combining clouds of chromatic nuclei, light wing-like touches, savant arabesque modulations, emphatic counterpoints located on the secret gold section. Image becomes a fairy and magical place, where the substantiation of contrasting pairs is made possible: male/female, full/empty, geometric/organic, verticality/movement, earthly and cosmic.

The surprise and the unexpected generated by his exceptional creativity render essential a shift from the ascending force of the chromatic bands of ‘98, a corollary of the need for spiritual elevation, to the ouroborous, the cosmic spiral, and on to the frenzy of experiencing the richness of the world. Crossovers, flexions, chromatic clouds – they represent a sui generis passing from the abstract vibration to an agglomeration of chromatic nuclei in a cold/warm or complementary relation, which claim the perception of the unseen. There are “horizons” of chromatic nuclei, resuming to the original creation of elements from an “unseen enclave”, at the border of the abstract; there are the exquisite areas of nuclei of single precious colours or grouped in a savant way in oil, acrylic, rugged or refined, and they evoke a mountain, a forest, the fresh orchard in blossom, the lake, the serene sky or, in contrast, the trajectory of a star, the melodious genesis of a galaxy.